مدال


تمامی مواردی که برای سکه یادبود ذکر گردید برای مدال نیز قابل اجرا است به علاوه اینکه انواع روبان زنجیر و اتصالات مختلف برای گردن آویز بودن مدال نیز قابل سفارش است