انواع آبکاری

برای تمامی سفارشات فلزی اعم از ، بج ، مدال و یا سکه یاد بود ۱۰ مدل آبکاری قابل سفارش است